Voorwaarden & privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Verkoper
De verkoper, Dhr. Frank Kriek, handeldrijvend onder de naam Ciclo Morello, gevestigd te 2320 Hoogstraten, Lodewijck De Konincklaan 379, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het BTW-nummer: BE. 
Eventuele klachten m.b.t. facturen, producten of garanties dienen de verkoper via één der voormelde kanalen te bereiken, behoudens wanneer onderstaand de kennisgeving bij aangetekend schrijven verplichtend wordt gemaakt.

2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Ciclo Morello worden gesloten, dit met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele eigen of specifieke algemene voorwaarden van de koper en behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke bevestiging van Ciclo Morello.
De algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk door de klant aanvaard door het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij Ciclo Morello of door enige andere daad waaruit de aanvaarding kan blijken.
Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zouden blijken, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.
Het nalaten van Ciclo Morello om één van de algemene voorwaarden af te dwingen, of enig hieruit voortvloeiend recht uit te oefenen zal op geen enkele wijze de geldigheid, toepasselijkheid of afdwingbaarheid hiervan kunnen te niet doen noch enige precedent scheppen voor de toekomst.
Ciclo Morello houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen dit zonder nadere kennisgeving. De nieuwe algemene voorwaarden worden automatisch door de klant aanvaard bij het plaatsen van een nieuwe bestelling of aankoop.
Alle overeenkomsten met Ciclo Morello worden geacht gesloten te zijn op haar zetel.

3. Bestelling
Ciclo Morello is pas gebonden door de geplaatste bestelling nadat we deze schriftelijk (per e-mail) bevestigd hebben of met de uitvoering begonnen zijn en de bestelling betaald werd.
De informatie met betrekking de producten en prijzen, alsook de gedetailleerde orderbevestiging zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Ciclo Morello is niet aansprakelijk voor eventuele zet – of drukfouten.
De weergegeven afbeeldingen zijn indicatief.

4. Levering
De goederen worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website levering toestaat en nadat de goederen en verzendkosten volledig betaald werden. De goederen worden via taxipost op het door de koper aangegeven adres geleverd. Indien de levering niet via taxipost zou geschieden, zal dit uitdrukkelijk op de individuele orderbevestiging worden meegedeeld.
De kosten voor de levering zijn ten laste van de koper. Deze kosten worden afzonderlijk op de individuele orderbevestiging vermeld.
In de mate van het mogelijke worden de producten geleverd binnen de termijn dewelke op de individuele orderbevestiging vermeld staat. De koper zal de koop niet kunnen te niet doen of enige vergoeding eisen zo de levering laattijdig zou geschieden.
De goederen worden geleverd op het door de koper opgegeven adres. Het foutief doorgeven van leveringsadressen is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten. Ciclo Morello zal de foutief geleverde goederen opnieuw aan de koper verzenden nadat de verschuldigde verzendingskosten aan haar werden betaald.
Het risico van de levering is ten laste van de koper. Ciclo Morello kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging, beschadiging, diefstal e.d. dewelke bij de levering zou kunnen plaatsvinden.
Indien een goed niet meer zou kunnen geleverd worden zal Ciclo Morello het reeds door de koper betaalde binnen de 30 kalenderdagen terugbetalen, dit zonder enige intrest of schadevergoeding verschuldigd te zijn.

5. Betaling
Betalingen gebeuren in principe contant en op de zetel van de verkoper. De koper kan betalen op volgende wijzen:
- visa, mastercard, bancontact, paypal
- overschrijving
Zo er in het uitzonderlijke geval geen contante betaling zou overeengekomen zijn, zal in geval van laattijdige betaling vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd zijn van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding op het factuurbedrag van 10% met een minimum van € 25,00 per factuur.
In geval van laattijdige betaling houdt Ciclo Morello zich het recht voor alle prestaties op te schorten voor wat betreft lopende en toekomstige bestelling/aankopen.
Alleszins wordt de koper pas eigenaar van de goederen bij betalingen van de totale aankoopsom, inclusief intresten en kosten. Ciclo Morello houdt zich het recht voor de  onbetaalde goederen terug te vorderen.
Elke klacht in verband met de factuur dient binnen de zeven (7) kalenderdagen per aangetekend schrijven aan Ciclo Morello overgemaakt te worden. Na deze termijn kunnen er geen klachten aangaande de factuur aanvaard worden.

6. Waarborg en klachten
Het gebrek dat bij levering kon opgemerkt worden moet onmiddellijk schriftelijk, uiterlijk binnen de 24 uur na levering, aan Ciclo Morello gemeld worden, bij gebreke waaraan het gebrek geacht wordt door de koper te zijn aanvaard.
Conform de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen heeft de koper recht op een garantie voor verborgen gebreken en niet – conforme levering voor een periode van twee jaar vanaf de aankoop door de eerste eigenaar.
Teneinde van dit recht te kunnen gebruik maken dienen alle klachten met betrekking tot verborgen gebreken en de niet – conforme levering uiterlijk acht (8) dagen na ontdekking ervan bij ter post aangetekend schrijven aan Ciclo Morello ter kennis te worden gebracht.
De gebreken dewelke aan het licht komen na zes maanden te rekenen vanaf de aankoop worden niet geacht verborgen gebreken te zijn, tenzij de koper hiervan het tegenbewijs levert.
Teneinde van deze garantie en de conventionele (fabrieks-)garantie te kunnen genieten dient de koper het aankoopbewijs te kunnen voorleggen.
Ciclo Morello zal niet tot enige garantie gehouden zijn zo het gebrek het gevolg is van slijtage, ouderdom, verkeerd gebruik, ongeval, overmacht e.d..
De garantie van Ciclo Morello zal steeds beperkt zijn tot de garantie dewelke zij van de betrokken leverancier krijgt.
Geenszins zal Ciclo Morello kunnen aansprakelijk geacht worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door en aan de verkochte goederen.


7. Herroepingsrecht

De koper heeft in het kader van de Wet van 6 april 2010 het recht om af te zien van de aankoop zonder boete of opgave van motief dit binnen de zeven (7) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Indien de koper van de recht gebruik wil maken zal hij dit binnen de voormelde termijn schriftelijk aanCiclo Morello moeten melden. Tevens zal de koper binnen voormelde periode zelf moeten instaan voor de terugzending van de goederen aan Ciclo Morello. De koper draagt de kosten en het risico van de verzending.
De goederen zullen enkel worden teruggenomen zo deze vergezeld zijn van de aankoopfactuur en samen met alle toebehoren in de onbeschadigde en originele verpakking worden terugbezorgd.
Volgende goederen worden geenszins teruggenomen:
- geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, onvolledige of beschadigde goederen
- goederen waarvan de verpakking, zelfs maar gedeeltelijk, geopend werd zodat zij niet meer als nieuw kunnen verkocht worden
- audio - , video -, computeropnamen waarvan de zegel werd verbroken
- goederen met een uitgesproken persoonlijk karakter
- goederen die door hun aard niet kunnen teruggezonden worden
De teruggenomen goederen zullen binnen de dertig (30) kalenderdagen aan de koper worden vergoed d.m.v.een tegoedbon.

8. Omwisselingsrecht
Er wordt aan de koper geen omwisselingsrecht toegekend.

9. Overmacht
Ciclo Morello is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of niet – uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht. Hieronder wordt ondermeer verstaan: uitputting van de voorraad, problemen met toelevering, staking, lock-out, brand, storm, noodweer, onderbreking van de postdiensten e.d..

10. Persoonsgegevens
Door een bestelling/aankoop te doen via onze site geeft de koper Ciclo Morello de toestemming om gebruik te maken van diens persoonsgegevens. Deze gegevens mogen ondermeer gebruikt worden voor het beheren van bestellingen, leveringen en facturen, het houden van een klantenbestand, het voeren van reclame e.d.. De verwerking voor marketingsdoeleinden (buiten Ciclo Morello) en geïndividualiseerde reclame gebeurd enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de koper.
De koper heeft te allen tijde het recht zijn persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren.

11. Bewijs
Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs, met name ondermeer het gebruik van e-mails, backups, scans e.d..

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid
Op alle overeenkomsten met Ciclo Morello gesloten is het Belgisch Recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.